28.742

Afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrekDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 24 september 2002, nr. WDB02/598MPDF-document (Stcrt. 184) tot buiten toepassing stellen van de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek voor investeringen met ingang van 26 september 2002 tot 1 januari 2003.

Op grond van artikel 3.52, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 dient een voorstel van wet tot goedkeuring van deze regeling binnen drie maanden na de inwerkingtreding van die regeling ter goedkeuring te worden gezonden aan de Tweede Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 december 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 56 van 19 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2002

titel

Goedkeuring van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 24 september 2002, nr. WDB02/598M (Stcrt. 184) tot buiten toepassing stellen voor een gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten