29.367

Novelle Belastingplan 2004Deze novelle op het Belastingplan 2004 wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (26.727). Hierdoor worden alle eigen bijdragen die worden betaald voor extramurele AWBZ-zorg als specifieke uitgaven aangemerkt. Het gaat daarbij om de eigen bijdragen die verschuldigd zijn voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en persoonsgebonden budget, zonder dat er sprake is van verblijf in een AWBZ-instelling. Tevens worden de farmaceutische hulpmiddelen (medicijnen) als specifieke uitgaven aangemerkt.

Met dit voorstel worden de inkomenseffecten van het Belastingplan 2004 voor gehandicapten en chronisch zieken afgezwakt. Het inkomenseffect hangt onder meer af van het inkomen, de hoogte van de ziektekosten en soort ziektekosten die gemaakt worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 december 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 534 van 29 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2003

titel

Wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 mede naar aanleiding van het Belastingplan 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke Referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D en artikel II toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2004 is toegepast


Documenten