28.475

Introductie algemene regels in het kader van het waterkwantiteitsbeheer en enkele andere onderwerpenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de waterhuishouding (Wwh) op een drietal punten. Doel is de waterstaatswetgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Aan het wetsvoorstel ligt de evaluatie 'Een brede kijk op waterbeheer' van de Landbouwuniversiteit Wageningen van het instrumentarium van de Wet op de waterhuishouding ten grondslag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 januari 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 februari 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 191 van 11 mei 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 192 van 11 mei 2004.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2002

titel

Wijziging van enige bepalingen van de Wet op de waterhuishouding ten behoeve van de introductie van algemene regels in het kader van het waterkwantiteitsbeheer en enkele andere onderwerpen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel omvat de volgende drie onderwerpen:

  • de opname in de Wet op de waterhuishouding van het instrument algemene regels in het kader van het waterkwantiteitsbeheer en het bieden van een keuze aan de waterkwantiteitsbeheerder bepaalde handelingen te reguleren door middel van de vergunningplicht of door middel van algemene regels
  • de bevoegdheid van de waterkwantiteitsbeheerder registratieplichtige gevallen aan te wijzen
  • het laten vervallen van de mogelijkheid voor belanghebbenden om bij gedeputeerde staten administratief beroep in te stellen tegen besluiten terzake van een vergunning op grond van de Wwh.


Documenten