29.205

Kwaliteit van examens van beroepsopleidingenDit wetsvoorstel legt de basis voor een sluitende examensystematiek voor het beroepsonderwijs. Daarbij is sprake van een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de examens berust bij de instelling. Een externe instantie, het Kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen (KCE), ziet er op toe dat de door de instellingen verzorgde examens aan landelijke standaarden van kwaliteit voldoen.

De nieuwe examensystematiek waarborgt enerzijds de kwaliteit van de examens op een eenduidig gedefinieerd niveau en biedt tegelijkertijd ruimte voor variëteit, vernieuwing en doelmatigheid van de examens. Indien de kwaliteit van examens onvoldoende is, kan de minister sancties opleggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 februari 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 138 van 6 april 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 353 van 20 juli 2004.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht met het oog op verbetering van de kwaliteit van examens van beroepsopleidingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

8