Dit wetsvoorstel regelt het extern klachtrecht. Extern klachtrecht biedt de burger het recht op een onafhankelijke, externe behandeling van klachten over gedragingen van bestuursorganen. Dit voorstel voorziet in een algemene regeling voor de externe behandeling van klachten en een landelijk dekkend stelsel van onafhankelijke klachtinstanties. De eisen waaraan deze externe klachtvoorzieningen moeten voldoen worden geharmoniseerd.

Daarnaast regelt het voorstel de overheveling van het grootste deel van het procedurele hoofdstuk uit de Wet Nationale ombudsman (WNo) naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Andere aanpassingen betreffen de wettelijke bescherming van het gebruik van de naam ombudsman, het wettelijk vastleggen van de interventiemethode van de (Nationale) ombudsman en het wijzigen van de ambtstermijn van de substituut-ombudsman in de WNo.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 december 2002

titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

17