29.016

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000Met deze wetswijziging wordt de Vreemdelingenwet 2000 aangepast aan de richtlijn 2001/51/EGPDF-document van de Raad van de Europese Unie. De richtlijn is tot stand gekomen met het oog op een doeltreffende bestrijding van illegale immigratie en heeft betrekking op het vervoer van vreemdelingen.

In het voorstel - een aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst Schengen - wordt vastgelegd dat lidstaten een vervoerder kunnen dwingen ook in een land van doorreis illegale migranten weer aan boord te nemen en terug te brengen of de kosten voor de terugreis te dragen. De boetes die in de lidstaten gesteld zijn op niet-nakoming van de controleverplichting door vervoerders, worden geharmoniseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 april 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2003

titel

Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

6