Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 en enkele sociale verzekeringswetten in verband met de invoering van een levensloopregeling.

Met dit voorstel wordt de bestaande verlofspaarregeling uigebreid waardoor deze regeling beter aansluit bij de individuele verlofbehoeften. De levensloopregeling kan voor alle vormen van verlof, zorgverlof, sabbatical, palliatief verlof - elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, administratief en psychologisch) en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en zich in een terminale fase bevinden, ouderschapsverlof, educatief verlof) worden benut en verbetert de toegankelijkheid van langer durend verlof.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 8 oktober 2004PDF-document ingetrokken door de staatssecretaris van Financiën. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de bepaling inzake de levensloop over te brengen naar het wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling om de behandeling in Eerste en Tweede Kamer niet te versnipperen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 en enkele sociale zekerheidswetten c.a. (Levensloopregeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet met ingang van 1 januari 2004


Hoofdlijnen

 • De huidige verlofspaarregeling is een regeling die de mogelijkheid biedt om een inkomensvoorziening (loonvervanging) op te bouwen voor een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof.
 • Het sparen kan plaatsvinden in tijd of in geld.
 • Er wordt uit het brutoloon gespaard, de loonbelastingheffing wordt uitgesteld tot het moment van opname. De verlofspaarregeling zal vanaf 1 januari 2004 opgaan in de levensloopregeling.
 • De levensloopregeling:

    - wordt een wettelijk recht voor alle werknemers;

    - wordt zodanig geflexibiliseerd dat in de twee jaar voorafgaand aan de ingang van het ouderdomspensioen de voorziening kan worden gebruikt voor deeltijdpensioen van maximaal 50% van de gebruikelijke individuele arbeidsduur;

    - biedt de mogelijkheid om totaal (op enig moment) anderhalf jaar aan verloffinanciering op te bouwen;

    - verhoogt wordt het jaarlijkse opbouwpercentage naar 12% van het loon.Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.