29.276

Wet modernisering EG-mededingingsrechtDit voorstel regelt enkele belangrijke wijzigingen in de Mededingingswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met als doel het toezicht op de naleving van het Europese mededingingsrecht te verbeteren. De toepassing van het Europese mededingingsrecht zal in sterkere mate worden gedecentraliseerd. Hierbij is een belangrijke rol voor de nationale mededingingsautoriteit en de nationale rechterlijke instanties weggelegd.

Het voorstel beperkt zich tot noodzakelijke aanpassingen van het nationale recht: de aanwijzing van de nationale mededingingsautoriteit, bepalingen betreffende bijstand aan de Europese Commissie, samenwerkingsbepalingen en procedurele waarborgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2003

titel

Wijziging Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003 en 139/2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2004. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 april 2004, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten