29.252

Inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissarisDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafvordering waardoor de rechter-commissaris de mogelijkheid krijgt ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek een aantal bevoegdheden toe te passen op grond waarvan voorwerpen in beslag kunnen worden genomen.

Met dit voorstel wordt de werklast voor het openbaar ministerie en de rechterlijke emacht verminderd, omdat enkele administratieve handelingen achterwege kunnen blijven. Dit voorstel is één van de vier wetsvoorstellen ter uitwerking van het veiligheidsplan "Naar een veiliger samenleving"PDF-document van het kabinet-Balkenende I om het strafproces efficiënter te laten verlopen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 2004 als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel is plenair gezamenlijk afgehandeld met de voorstellen 29.253, 29.254 en 29.255.


Kerngegevens

ingediend

20 oktober 2003

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissaris

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten