29.470

Informatievoorziening primair en (voortgezet) speciaal onderwijsDit wetsvoorstel regelt welke informatie (financiële gegevens en bekostigings- en beleidsinformatie) aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet worden verstrekt door de bevoegd gezagsorganen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Aanleiding is het streven naar deregulering en autonomievergroting in deze onderwijssectoren.

Het is de bedoeling dat scholen en besturen een grotere mate van zelfstandigheid en handelingsvrijheid krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van de verantwoording die aan het ministerie moet worden afgelegd over rechtmatige besteding van de overheidsmiddelen. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de informatievoorziening in het algemeen en het jaarverslag in het bijzonder. Het heeft geen betrekking op de leerlinggegevens die zijn gerelateerd aan het persoonsgebonden nummer in het onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 354 van 20 juli 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 513 van 19 oktober 2004.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2004

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het invoeren van het jaarverslag en een nieuwe regeling van informatievoorziening voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Doelstellingen:

  • het leggen van een grondslag voor de financiële verantwoording door de bevoegde gezagsorganen, de centrale diensten en de regionale expertisecentra in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • het scheppen van een kader voor het uitwisselen van kwantitatieve gegevens tussen bevoegde gezagsorganen en het ministerie van OCW;
  • het leggen van een grondslag voor het vaststellen van de inhoud van de informatiestromen.


Documenten