29.473

Wijziging Wet voortgezet onderwijs in verband met vereenvoudiging bekostigingsbepalingenDit wetsvoorstel vereenvoudigt een aantal zaken met betrekking tot bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs. Meest in het oog springend is het feit dat voortaan bekostiging per kalenderjaar zal gaan plaatsvinden in plaats van per schooljaar.

Dit voorstel zorgt voor een verduidelijking richting scholen op welke financiële vergoedingen zij kunnen rekenen. De overheid wil een afstandelijker rol gaan spelen en daarbij past een bekostiging op hoofdlijnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de LPF stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2004

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met dien verstande dat de nieuwe bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs voor het eerst van toepassing zijn ten aanzien van de bekostiging voor het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • De bekostiging voor het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd door de bekostiging per schooljaar te wijzigen in bekostiging per kalenderjaar
  • De leeftijdscorrectie voor leraren bij het bepalen van de gemiddelde personeelslast per school wordt afgeschaft
  • Een forse vermindering van het aantal parameters voor de bekostiging wordt doorgevoerd
  • Het opnemen van een nascholingsbudget in de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt.


Documenten