27.826

Verduidelijking berekening periode van opzegverbod in verband met ziekte voorafgaande of tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlofDit wetsvoorstel verduidelijkt artikel 670 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het arrest Brown (C394/96) van 30 juni 1998PDF-document van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap over ziekte voorafgaande of tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Met dit voorstel worden ziekteperioden die worden onderbroken door perioden van zwangerschaps- en bevallingsverlof samengeteld bij de berekening van de termijn van twee jaren die voor het opzegverbod wegens ziekte geldt, tenzij de ziekte redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2001

titel

Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal artikelen in enkele sociale zekerheidswetten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten