29.419

Accreditatie opleidingen Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsDit voorstel geeft goedkeuring en uitvoering aan het op 3 september 2003 gesloten verdrag tussen Nederland en de Vlaamse Gemeenschap van Belgie met betrekking tot de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (Tractatenblad 2003, 167).

In de Bologna-verklaring van 1999 hebben een groot aantal Europese ministers, waaronder die van Nederland en Vlaanderen, het streven uitgesproken om te komen tot een grotere vergelijkbaarheid in het Europese onderwijs. Nederland en Vlaanderen hebben al een langere traditie van samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, en hebben vrij spoedig na de Bologna-verklaring afgesproken te komen tot een gemeenschappelijke Accreditatie Organisatie. Een internationale inbedding van de Accreditatie Organisatie levert een belangrijke bijdrage aan internationale vergelijkbaarheid en herkenbaarheid van het hoger onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 november 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2004

titel

Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

7