29.421

Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure AwbDit wetsvoorstel regelt de aanpassing van een groot aantal wetten aan de nieuwe afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is opgenomen. De samenvoeging van twee voorbereidingsprocedures uit de Awb tot een uniforme openbare voorbereidingsprocedure is geregeld in de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (27.023). De inwerkingtreding is afhankelijk van de totstandkoming van deze aanpassingswet.

Hoewel de voorgestelde wetswijzigingen op het eerste gezicht een wetstechnisch karakter dragen, beoogt dit wetsvoorstel een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van besluitvormingsprocedures.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend voor wat betreft de artikelen die de actio popularis beogen te schrappen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 februari 2004

titel

Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Justitie

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden de volgende onderdelen in werking met ingang van een jaar na het in het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, bepaalde tijdstip:
  • a. 
   hoofdstuk 8, artikel 10, onderdeel B;
  • b. 
   hoofdstuk 10, artikel 6, onderdelen C en D;
  • c. 
   hoofdstuk 10, artikel 9, onderdelen C, D en R;
  • d. 
   hoofdstuk 10, artikel 15, onderdeel A.

Documenten