29.669

Invoering uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding werkingssfeer Wet pleziervaartuigen tot voortstuwingsmotoren van pleziervaartuigen en waterscootersDit wetsvoorstel wijzigt de Wet pleziervaartuigen (Stb. 1996, 605)PDF-document ter implementatie van richtlijn nr. 2003/44/EGPDF-document tot wijziging van richtlijn nr. 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen.

De werkingssfeer van richtlijn nr. 94/25/EG wordt uitgebreid met voorschriften ten aanzien van de veiligheid van waterscooters, de uitlaatemissies van motoren van pleziervaartuigen en de geluidsemissies van deze vaartuigen. De wijzigingsrichtlijn beoogt de bescherming van het milieu, de menselijke veiligheid en gezondheid, harmonisatie van de nationale wetgeving van de lidstaten op deze gebieden, het opheffen van mogelijke handelsbelemmeringen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie op de interne markt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 oktober 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 november 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2004

titel

Wijziging van de Wet pleziervaartuigen in verband met de invoering van uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding van de werkingssfeer van die wet tot voortstuwingsmotoren van pleziervaartuigen en waterscooters

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten