29.687

Overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolDit wetsvoorstel beoogt knelpunten tussen gemeenten en scholen in het voortgezet onderwijs (VO) en deels ook in het primair onderwijs (PO) weg te nemen die zich voordoen bij de uitvoering van de regelgeving over de huisvestingsvoorzieningen.

Het wetsvoorstel geeft voorts uitvoering aan het streven naar deregulering en autonomievergroting in het VO.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 713 van 29 december 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 714 van 29 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

9 juli 2004

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school, alsmede wijziging van die wet, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra met het oog op het jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van andere dan gemeentelijke of niet door de gemeente in stand gehouden scholen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet dan wel aan artikel 16 van de Wet raadgevend correctief referendum


Documenten