29.719

Invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerwegDit wetsvoorstel regelt de invoering van een prestatiebeurs vanaf het schooljaar 2005-2006 voor de deelnemer van 18 jaar en ouder, op niveau 3 of 4 van de beroepsopleidende leerweg (BOL). Tevens introduceert het voorstel studiefinanciering voor aangewezen opleidingen buiten Nederland in (een deel van) de BOL van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hiermee worden de rechten en plichten van de deelnemers versterkt.

De verwachting is dat de prestatiebeurs voor het MBO een bijdrage levert aan het beperken van de uitval en aan het vergroten van de mogelijkheden van doorstroom naar het Hoger onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 124 van 17 maart 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 125PDF-document van 17 maart 2005.


Kerngegevens

ingediend

20 augustus 2004

titel

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

9