29.748

Wijziging van de Wet op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (oplossen van enige knelpunten)Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in verband met het wegnemen van enkele in de praktijk gebleken knelpunten, die met name betrekking hebben op de aanwijzingen van centraal te beoordelen vormen van onderzoek, het geven van toestemming voor onderzoek met wilsonbekwamen en de erkenning van de commissies.

Met dit voorstel wordt de kring van personen die plaatsvervangend toestemming kunnen geven voor meerderjarige proefpersonen die niet in staat zijn hun wil te bepalen op het terrein van deelname aan wetenschappelijk onderzoek, uitgebreid en wordt het criterium op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur vormen van onderzoek kunnen worden aangewezen, verruimd. Voorts zijn enkele wijzigingen opgenomen die het erkenningenbeleid van de centrale commissie ondersteunen en verduidelijken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 maart 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2004

titel

Wijziging van de Wet op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (oplossen van enige knelpunten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

12