29.850

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiekDit wetsvoorstel wijzigt artikel 22 (Normen 65 jaar en ouder) en artikel 38 (Aanpassing normen en bedragen) van de Wet werk en bijstand (WWB). Het betreft een technische wijziging in verband met het met ingang van 1 januari 2005 verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen met een ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet.

Daarnaast wordt de financieringssystematiek van de WWB aangepast. Het gaat om een wijziging van artikel 71 (Aanpassing uitkering inkomensdeel) en een wijziging van artikel 74 (Aanvulling uitkering inkomensdeel).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 733 van 30 december 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 734 van 30 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

1 november 2004

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen op grond van AOW ontvangen, alsmede in verband met enige aspecten van de financieringssystematiek

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Hoofdlijnen

  • Door de technische wijziging wordt bereikt dat personen met een gekort ouderdomspensioen via een verhoging van de bijstandsnorm alsnog de volledige tegemoetkoming kunnen ontvangen, voor zover zij ook aan de overige voorwaarden voor het recht op bijstand voldoen. Colleges van burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om de tegemoetkoming, als zijnde een verhoging van de bijstandsnorm, buiten aanmerking te laten bij de verlening van bijzondere bijstand.
  • De wijziging in artikel 71 geeft de mogelijkheid om bij de definitieve vaststelling uit te gaan van een recentere peildatum voor het bepalen van het aantal eenheden van elke gemeente op de verdeelmaatstaven en andere rekengegevens die in het verdeelmodel worden gebruikt (mogelijkheid tot actualisatie).
  • De wijziging in artikel 74 beoogt een zorgvuldiger afhandeling van verzoeken. De gewenste zorgvuldigheid kan worden bevorderd door bij ministeriële regeling enerzijds te regelen dat het indienen van verzoeken om een aanvullend budget voor een vaste datum (1 augustus) moet plaatsvinden en anderzijds dat de minister vanaf deze datum zijn beslissing neemt voor 1 januari daarop aansluitend.


Documenten