29.727

Wijziging Wet SUWI in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomenDit wetsvoorstel regelt een wijziging van de taken van de Raad voor werk en inkomen (RWI). De RWI zal ook in de toekomst als taak hebben overleg te voeren met de minister over voorstellen betreffende het beleid met betrekking tot werk en inkomen, het arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de kwaliteit en transparantie van de reïntegratiemarkt.

De (groeiende) aanvulling van de advies- en overlegtaak van de RWI met de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt middels een convenant tussen deze organen en de minister verder aangescherpt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2004

titel

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Documenten