29.766

Handel in NOx-emissierechtenDit wetsvoorstel zorgt voor de invoering van een systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden.

Dit systeem is nodig om de emissies van stikstofoxiden te beperken bij grote industriële inrichtingen. Hiermee moet het emissieplafond voor stikstofoxiden op grond van richtlijn nr. 2001/81/EGPDF-document van het Europees Parlement en de raad van Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (NEC-richtlijn) bereikt worden. De Wet milieubeheer en de Wet op de Economische delicten worden hiertoe gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een systeem van handel in emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden (handel in NOx-emissierechten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • De wijziging van de Wet milieubeheer sluit aan bij het ontwerp van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten, dat de basis vormt voor de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (hierna: EG-richtlijn handel in broeikasgas-emissierechten) in de Wet milieubeheer.
  • In de Wet milieubeheer wordt een nieuw hoofdstuk 16 ingevoegd om in een nieuw systeem voor handel in broeikasgasinstallaties te voorzien.
  • Hoofdstuk 16 in de Wet milieubeheer wordt aangevuld met een regeling voor nationale handel in emissierechten voor stikstofoxiden.
  • In hoofdstuk 2 van de Wet milieubeheer worden aanpassingen gedaan met betrekking tot de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, de Nederlandse emissieautoriteit.
  • De benodigde handhavingsinstrumentarium wordt geregeld in hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer.
  • De wijziging van de Wet op de economische delicten heeft als doel eisen te kunnen op te leggen om aan de internationale stikstofoxiden taakstelling te kunnen voldoen. Bedrijven worden in staat gesteld om verdeling van kosten van de maatregel via handel in stikstofoxiden-emissierechten te verevenen.


Documenten