Dit wetsvoorstel verwezenlijkt een aantal toezeggingen die zijn gedaan in het kabinetsstandpunt Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) dat in juli 2002 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het gaat in dit voorstel alleen om wijzigingen die alleen in de Awbg doorgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling. Wijzigingen die ook in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) (28.169), het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (28.170) of overige gelijke behandelingswetgeving moeten worden doorgevoerd, zullen worden opgenomen in de toekomstige integratiewet. Met deze wet worden de gronden leeftijd en handicap in de Awgb opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 februari 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 516 van 27 oktober 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2003

titel

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Evaluatiewet Awgb)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  • minister van Justitie
  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten