29.874 (R1777)

Goedkeuring en uitvoering van drie verdragen inzake Europese octrooienDit voorstel van rijkswet keurt een aantal verdragen goed tot verdergaande harmonisatie van het Europese octrooirecht. Doel is het bevorderen van de efficiëntie van het octrooisysteem. De verdragen leiden tot meer rechtszekerheid en tot een reductie van de kosten voor het verkrijgen van een octrooi.

Alvorens het Verdrag inzake octrooirecht, het Vertalingenprotocol en het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien kunnen worden bekrachtigd, is het noodzakelijk de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) op enkele punten te wijzigen. Ook het Uitvoeringsbesluit ROW 1995 moet op enkele punten worden aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 oktober 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, Groep Nawijn en SP stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 november 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2004

titel

Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De goedkeuring voor het Koninkrijk geldt de volgende verdragen:

  • Het op 1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120)PDF-document. Dit verdrag beoogt de formele aspecten van het octrooirecht in het verkeer tussen aanvrager of octrooihouder en het octrooiverlenende bureau te harmoniseren;
  • Het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Vertalingenprotocol) (Trb. 2001, 21)PDF-document. Dit verdrag beoogt een vermindering van de kosten van het verkrijgen van een Europees octrooi te bereiken door een beperking van de vertaaleisen;
  • Het op 29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Herzieningsverdrag EOV) (Trb. 2002, 64)PDF-document. Dit verdrag moderniseert en actualiseert het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag, EOV);

Het volgende verdrag wordt goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen en Aruba:

  • De op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47).


Documenten

14