30.189

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomensDit wetsvoorstel verplicht de organisaties in de publieke sector en privaatrechtelijke organisaties die uit de publieke middelen worden gefinancierd, in hun jaarrekening of -verslag belastbare lonen te vermelden voorzover deze het gemiddelde belastbare salaris van een minister te boven gaan. Daarnaast moet elke organisatie, ingeval er inkomens zijn die op grond van dit wetsvoorstel in het financieel verslagleggingsdocument vermeld moeten worden, dit vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop het belastbare loon betrekking heeft, melden bij het ministerie van BZK.

Het voorstel voorziet in de behoefte om op individueel niveau een jaarlijks overzicht te kunnen geven van de inkomensniveaus en -ontwikkeling van de topfunctionarissen in de publiek gefinancierde sector. Hierom is onder meer gevraagd in de motie-Rosenmöller (TK 27.734, nr. 9PDF-document). Ook de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (commissie-Dijkstal) heeft het belang hiervan onderstreept. Deze commissie pleitte er ook voor dat in de publieke sector het ministerssalaris het hoogste normsalaris zal zijn. Met de openbaarmaking van de topinkomens streeft het kabinet ernaar dat meer rekenschap kan worden afgelegd over de besteding van publieke middelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 95 van 28 februari 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 96 van 28 februari 2006.


Kerngegevens

ingediend

16 juli 2005

titel

Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15