30.201

Mogelijkheid private toezichthouders aan te wijzen en intrekking van de VleeskeuringswetDit wetsvoorstel voorziet in een aantal aanpassingen van de Warenwet en daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van andere wetgeving. De wijzigingen zijn voornamelijk technisch van aard. De belangrijkste wijzigingen betreffen het creëren van de mogelijkheid de hoogte van retributies, net als in de Vleeskeuringswet het geval was, bij ministeriële regeling vast te stellen, de intrekking van de Vleeskeuringswet, en het creëren van een tijdelijke mogelijkheid om private toezichthouders aan te wijzen.

Dit laatste is nodig omdat de normen voor voedselveiligheid (hygiëne) zijn opgenomen in de vanaf 1 januari 2006 geldende Europese verordeningen EG 852/2004PDF-document (met rectificatiePDF-document) en EG 853/2004PDF-document (met rectificatiePDF-document). Hierdoor vervalt de wettelijke basis voor de stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en de stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) om ook vanaf 1 januari 2006 toezicht te houden op de naleving van de regels voor zuivel, eieren en eiproducten. Het COKZ en het CPE zullen na 1 januari 2006 tijdelijk als toezichthouders worden aangewezen teneinde hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Op de langere termijn zal het toezicht op de naleving van de Warenwettelijke regels in zijn geheel worden overgedragen aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 oktober 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 augustus 2005

titel

Wijziging van de Warenwet om een tijdelijke mogelijkheid te creëren om private toezichthouders aan te wijzen, alsmede tot intrekking van de Vleeskeuringswet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten