29.990

Verduidelijking Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverleningDit voorstel verduidelijkt de doelstelling van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). Daarnaast worden de effectiviteit van het meldsysteem verbeterd en de administratieve lasten teruggedrongen.

Met dit voorstel wordt extra nadruk gelegd op het voorkomen en opsporen van de financiering van terrorisme. Met betrekking tot het meldsysteem wordt de informatievoorziening aan de meldende instellingen, de kwaliteit van de meldingen en de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 187 van 20 april 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 211 van 27 april 2006.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2005

titel

Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

11