30.144

Openbaarmakingsvereisten ondernemingenDit wetsvoorstel wijzigt de de Handelsregisterwet 1996 (Hrgw) ter implementatie van EG-richtlijn 2003/58/EG van 15 juli 2003 PDF-document (PbEG L221) tot wijziging van richtlijn 68/151/EEG met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen. Het gaat om de implementatie van de gewijzigde Eerste richtlijn vennootschap.

De Eerste richtlijn is vereenvoudigd om de verplichte openbaarmaking van akten en gegevens langs elektronische weg mogelijk te maken. Daarnaast wordt door een vrijwillige registratie van akten en gegevens in andere talen de grensoverschrijdende toegang tot bedrijfsinformatie verbeterd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 727 van 29 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 728 van 29 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

9 juni 2005

titel

Wijziging van de Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEG L 221) tot wijziging van richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • Belanghebbenden kunnen een afschrift van verplicht neer te leggen vennootschappelijke akten en gegevens (zoals de jaarrekening) zowel op papier als langs elektronische weg van het handelsregister verkrijgen.
  • Vennootschappen kunnen kiezen of zij deze akten en gegevens op papier of langs elektronische weg indienen bij het handelsregister.
  • De lidstaten kunnen op grond van de richtlijn beslissen het nationale papieren publicatieblad vervangen door een ander (elektronisch) instrument.


Documenten

7