30.314

Tegemoetkoming AOW-ers en personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenDit wetsvoorstel voorziet in een structurele tegemoetkoming voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW-ers) of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Met dit voorstel wordt gezorgd voor een tegemoetkoming in de koopkracht van deze bevolkingsgroepen. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen in de AOW, de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet op de huurtoeslag en de Wet bevordering eigenwoningbezit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 713 van 28 december 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 714 van 28 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2005

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

10