30.101

Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimteDit wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om een bestuurlijke boete op te leggen bij bepaalde overtredingen die overlast in het publieke domein veroorzaken. Gemeenten kunnen zelf kiezen of ze dit handhavingsinstrument inzetten. In gemeenten waar gekozen wordt voor een bestuurlijke boete neemt de rol van de politie af, al blijft de politie bevoegd overlast in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven. Duidelijke afspraken tussen gemeentebestuur en politie zijn dan ook noodzakelijk.

Het betreft overtredingen die bij gemeentelijke verordening strafbaar zijn gesteld en die niet voorkomen op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen negatieve lijst. Te denken valt aan gedragingen als wildplassen, het verkeerd aanbieden van huisvuil en het aanbrengen van graffiti.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 maart 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van SP, GroenLinks en PvdD stemden tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond gezamenlijk met het voorstel Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen (30.098) plaats.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2005

titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

31