30.187

Aanpassing profielen tweede fase vwo en havoDit wetsvoorstel past in de Wet op het voortgezet onderwijs de profielen, de vier vaste vakkenpakketten, in de tweede fase (bovenbouw) van het vwo en havo aan. Het aantal verplichte vakken wordt verminderd en een aantal vakken wordt samengevoegd. Hierdoor worden de profielen beter organiseerbaar voor de scholen, beter werkbaar voor de leraren en beter bestuurdeerbaar voor de leerlingen.

Met dit voorstel wordt de keuzevrijheid voor scholen, leraren en leerlingen vergroot, wordt meer ruimte geboden voor verdieping en variatie en wordt de voor bètavakken beschikbare onderwijstijd uitgebreid zodat meer leerlingen naar bètaopleidingen kunnen doorstromen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 februari 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 april 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 juli 2005

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15