Dit wetsvoorstel implementeert de richtlijn meetinstrumenten (2004/22/EGPDF-document). Met dit voorstel wordt een aantal bijzondere richtlijnen op het gebied van de metrologie, die telkens afzonderlijk regels stellen voor bepaalde meetinstrumenten, vervangen door één algemene richtlijn.

De richtlijn is een zogenaamde nieuwe aanpak richtlijn, wat onder meer betekent dat de richtlijn prestatie-eisen in de vorm van essentiële eisen vastlegt, en dat de fabrikant verschillende mogelijkheden heeft om overeenstemming met deze eisen aan te tonen. De IJkwet, waarin meetinstrumenten thans geregeld zijn, wordt bij dit voorstel ingetrokken. Inhoudelijk zal de nieuwe wet - voor zover de richtlijn dat niet eist - nagenoeg niet van de IJkwet verschillen, maar wel zullen de verschillende keuringsprocedures en de eisen aan keuringsinstellingen waar mogelijk worden geharmoniseerd en wordt de wet ingericht naar hedendaagse juridisch-technische eisen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2005

titel

Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

8