30.313

Wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleidDit wetsvoorstel voorziet in een nieuwe wettelijke regeling voor het onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt de inzet van de middelen die worden toegekend aan gemeenten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, beter te laten aansluiten bij de feitelijke achterstand van de leerling en te richten op het gebruik van effectieve instrumenten zoals het werken met schakelklassen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

In het voortgezet onderwijs wordt de huidige Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002 (CUMI-VO-regeling) en de daaropvolgende regelingen die hiermee samenhangen, vervangen door het Leerplusarrangement VO.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 februari 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 340 van 20 juli 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 347 van 27 juli 2006.


Kerngegevens

ingediend

23 september 2005

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

De artikelen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten