30.247

Implementatiewet EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2004/101/EGPDF-document houdende wijziging van richtlijn 2003/87/EGPDF-document tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto.

Richtlijn 2004/101/EG wordt ook wel de 'Linking Directive' genoemd. Met de Linking Directive wordt beoogd de kosteneffectiviteit te verhogen van het verwezenlijken van reducties van de uitstoot van broeikasgassen, om zodoende bij te dragen aan het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Raamverdrag en het Kyoto-Protocol.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 februari 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2005

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto (PbEU L 338) en de uitvoering van de op de goedkeuring van projectactiviteiten betrekking hebbende onderdelen van het op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110) (Implementatiewet EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

In dit wetsvoorstel worden in hoofdzaak twee onderwerpen geregeld.

  • de mogelijkheid wordt geboden om CER's en ERU's, afkomstig uit Kyoto-projecten, te kunnen gebruiken ter voldoening aan de emissienorm die geldt in het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten;
  • het verlenen van instemming met deelname aan Kyoto-projecten.

Het wetsvoorstel bevat enkele minimumeisen die in Nederland worden gehanteerd bij het verlenen van instemming met deelname aan CDM- of JI-projectactiviteiten.Documenten