Senaat eens met openbaarmaking topinkomensOp dinsdag 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat openbaarmaking regelt van topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. De senaat vindt dat de regels al toegepast moeten worden bij het opstellen van jaarverslagen van rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke maken uit publieke middelen worden gefinancierd over het jaar 2005. Minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) zei dat hij de wet op 1 maart in werking wil laten treden en dat dan voor 1 juli 2006 de meldingen over topsalarissen bij hem binnen moeten zijn. Remkes onderstreepte dat ook de topsalarissen van bestuurders van woningbouwcorporaties openbaar dienen te worden.

Morele druk

In het debat in de Eerste Kamer werd van vele kanten de vrees uitgesproken dat openbaarmaking van topinkomens een onbedoeld effect kan hebben: het omhoog stuwen van de topinkomens. SP-senator Van Raak zei enigszins gekscherend dat in dat geval de topinkomens maar weer 'geheim' moeten worden. Topmanagers zouden volgens de SP-senator zich schaamteloos verrijken en ongevoelig zijn voor de morele druk uit de samenleving om hun inkomens te matigen. Zij zijn de schaamte al lang voorbij, citeerde Van Raak zijn collega mw. Meulenbelt. Hij pleitte voor een maximuminkomen

VVD-senator mevrouw Van den Broek-Laman Trip verwierp deze voorstelling van zaken. Dit kunt u zo niet zeggen. Van Raak: Maar ik vind het. Overigens gaf de SP-senator in een interruptie-debatje met mevrouw Tan (PvdA) toe, dat het onvermijdelijk kan zijn om een hoger salaris te bieden als men specialisten wil aantrekken die anders niet te krijgen zijn, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geleid inkomensbeleid

De fracties ter linkerzijde zijn er voor om in te grijpen in topinkomens als deze al te zeer de pan uit rijzen. De VVD is daar mordicus tegen. In een geleid topinkomensbeleid geloven wij niet, zei mevrouw Van den Broek-Laman Trip. GroenLinks-senator Platvoet vindt dat er een extra belastingschijf voor topinkomens moet komen.

Lopend proces

Overigens ziet de senaat de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens als een stap in een lopend proces dat tot nog meer transparantie moet leiden. Zo onderschreef de senaat van harte de toevoeging die de Tweede Kamer op voorstel van de leden Kant (SP) en De Pater (CDA) aan de wet heeft toegevoegd: de openbaarmaking gaat ook gelden voor zorginstellingen en verzekeraars. De fractie van D66 wil dat ook energiebedrijven onder de wet gaan vallen. Wij zijn voor uitbreiding van de werkingssfeer van de wet naar privaatrechtelijke rechtspersonen die voorzieningen met een van oudsher collectieve inslag verzorgen, zoals energiebedrijven, zei woordvoerder Engels.

Geen uitzonderingen

Mevrouw Tan (PvdA) bracht naar voren dat de koepel Aedes van de woningbouwcorporaties er nog steeds van uitgaat dat men topinkomens niet openbaar hoeft te maken. Zij wees ook op de opstelling van de Vereniging van Nederlandse Samenwerkende Universiteiten die terughoudend wil zijn bij het openbaar maken van topinkomens, omdat dit een opstuwend effect op de salarissen van andere wetenschappers zou hebben. Zij vroeg bij de toegezegde evaluatie van de wet ook naar deze opvatting te kijken. Minister Remkes zei dat hij in algemene zin wil vasthouden aan het systeem van de wet en niet geneigd is uitzonderingen te maken. Naar zijn mening kan alleen al het publieke debat over topinkomens een matigende werking hebben.

Koppeling

Senator Van den Broek-Laman Trip van de VVD zette vraagtekens bij de koppeling in de wet aan een ministerssalaris. Inkomens in de publieke of semi-publieke sector hoger dan dat van een minister moeten openbaar gemaakt worden. De VVD-senator wees erop dat als een ministersalaris omhoog gaat dat dan het hele bouwwerk waarboven je moet rapporteren ook omhoog gaat.


Deel dit item: