30.390

Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen teneinde de toegankelijkheid van de provinciale risicokaart te kunnen beperkenDit wetsvoorstel wijzigt artikel 6a van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Met deze wijziging wordt naast de mogelijkheid nadere regels te geven over de vormgeving van de risicokaart, tevens de mogelijkheid toegevoegd om nadere regels te geven over de toegankelijkheid van onderdelen van de risicokaart. Daaruit vloeit de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voort om beperkingen te stellen aan de toegankelijkheid van de risicokaart op het internet.

Met dit voorstel wordt bereikt dat kwaadwillenden (niet alleen terroristen maar ook criminelen en vandalen) niet door de overheid worden gefaciliteerd bij het verkrijgen van inzicht in objecten met een grote impact als zich daar een ramp voordoet. Het kabinet heeft zich op het standpunt gesteld dat het aspect veiligheid onder omstandigheden zwaarder moet wegen dan het aspect van onbeperkte toegankelijkheid tot openbare overheidsinformatie. Desbetreffende informatie is en blijft wel openbare informatie. Indien de burger informatie over effectafstanden wil hebben, dan kan hij die, zoals nu ook reeds mogelijk is, bij het bevoegd gezag inwinnen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 april 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Lazrak, Groep Wilders en Groep Nawijn stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2006 zonder stemming aangenomen. SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 500 van 26 oktober 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 102 van 29 maart 2007.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2005

titel

Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen teneinde de toegankelijkheid van de provinciale risicokaart te kunnen beperken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten