30.406

Overblijven in het basisonderwijsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 zodanig dat de wettelijke verantwoordelijkheid voor tussenschoolse opvang, ofwel overblijven, in het basisonderwijs geregeld wordt.

Met dit voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor ouders en bevoegde gezagsorganen duidelijk. In tegenstelling tot voor- en naschoolse opvang valt de tussenschoolse opvang (het overblijven) niet onder de Wet kinderopvang. Het overblijven wordt over het algemeen verzorgd door vrijwilligers, waarvoor niet de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang van toepassing zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 april 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerse Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 291 van 29 juni 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 338 van 18 juli 2006.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2005

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel strekt ertoe:

  • te regelen dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het (laten) organiseren van het overblijven. In artikel 45 WPO is nu alleen vastgelegd dat het bevoegd gezag leerlingen in de gelegenheid moet stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het schoolterrein door te brengen. Tevens wordt verduidelijkt dat de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, waarvoor het bevoegd gezag zorgdraagt, betrekking heeft op overblijfmedewerkers;
  • de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven over de wijze waarop het overblijven wordt georganiseerd. Hierover dient ook informatie in de schoolgids te worden opgenomen.


Documenten

10