Brede steun in senaat voor Wet HarrewijnNa het plotselinge overlijden van het Tweede Kamerlid Harrewijn en het vertrek van de fractievoorzitter van GroenLinks Rosenmöller na de verkiezingen van 2002 is dit initiatief wetsvoorstel overgenomen door de Tweede Kamerleden G. Verburg (CDA) en C. Vendrik (GroenLinks). Zij veranderden het opschrift van Wet openbaarheid topinkomens in Wet Harrewijn. Afgelopen dinsdag debatteerde de Eerste Kamer met hen over de Wet Harrewijn, die een informatieplicht behelst aan ondernemingsraden over beloningsstructuren in bedrijven in bedrijven met meer dan honderd werknemers. Behoudens de VVD (die aantekening liet maken dat zij geacht worden tegen te zijn) heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Wet op de ondernemingsraden

Minister De Geus (CDA) schaarde zich dinsdag 25 april tijdens het debat in de senaat over de Wet Harrewijn achter het initiatiefvoorstel. Hij zei het 'van harte' te zullen uitvoeren na aanvaarding door de Eerste Kamer. De Geus zei dat dit voorstel voor een goeddeel kan worden gezien als vervanging van het door hemzelf ingediende voorstel voor een nieuwe Wet op de ondernemingsraden. Dit voorstel bleek vorig jaar augustus niet op een meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen en werd daarom ingetrokken. De Wet Harrewijn behelst dan ook een wijziging van de al bestaande Wet op de ondernemingsraden.

Onmisbaar

In aanwezigheid van de weduwe van Harrewijn op de tribune van de Eerste Kamer zei minister De Geus dat de Wet Harrewijn zal zorgen voor transparantie over beloningsstructuren in bedrijven en dit 'onmisbaar is voor een waardig dispuut over beloningen tussen ondernemers en ondernemingsraad'.

Sociale dialoog

Mevrouw Verburg zei dat zij het initiatief van Harrewijn graag had overgenomen omdat het de sociale dialoog in bedrijven bevordert. Initiatiefnemer Vendrik wees erop dat het wetsvoorstel ondernemingsraden de kans biedt om over beloningsstructuren mee te beslissen, doordat zij vooraf informatie krijgen. Dat is anders dan bij informatie over topinkomens bij beursgenoteerde ondernemingen en bij bedrijven en instellingen die grotendeels met publiek geld worden gefinancierd. Daar krijgt men achteraf te horen hoe de salarissen van bestuurders en de beloningen voor commissarissen luiden. Het kwaad is dan al geschied, zei Vendrik.

Opdrijvend effect

De fractie van de VVD in de Eerste Kamer verzette zich tegen de Wet Harrewijn in het voetspoor van de organisaties van werkgevers en het midden- en kleinbedrijf. Mevrouw Kalsbeek-Schimmelpennick van der Oije wees erop dat het helemaal niet gaat om openbaarmaking van topinkomens, maar om een interne discussie. Bovendien vermoedde zich dat informatie aan ondernemingsraden over beloningsstructuren niet tot matiging van inkomens in het bedrijfsleven zou leiden, maar eerder een opdrijvend effect zou hebben.

Sceptisch

PvdA-woordvoerder Leijnse was sceptisch over de mogelijkheden van ondernemingsraden om werkelijk invloed uit te oefenen. Naar zijn mening zou er te weinig werkbare informatie beschikbaar komen, doordat niet tot individuele bestuurders herleidbare inkomens worden vermeld. Door clustering van groepen werknemers zouden topinkomens juist 'verborgen blijven' voor de ondernemingsraden.

Toptarief verlaagd

CDA-woordvoerder Terpstra en ook minister De Geus herinnerde eraan dat onder een kabinet met de huidige PvdA-leider Bos als staatssecretaris van Financiën het toptarief in de inkomstenbelasting is verlaagd van 60 naar 52 procent. Senator Leijnse (PvdA) had aangegeven dat het belastingtarief een van de instrumenten is om topinkomens aan te pakken. Hij hekelde het optreden van het zittende kabinet dat volstaat met openheid en transparantie, maar nalaat de scheve inkomensverhoudingen daadwerkelijk aan te pakken.

Vraagtekens

Fractievoorzitter De Wolff van GroenLinks zette vraagtekens bij de verregaande bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bestuurders en commissarissen van de 6810 bedrijven die met de Wet Harrewijn te maken krijgen. Senator Schouw stemde namens de fracties van D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie in met het voorstel omdat het een transparante en open informatie-uitwisseling in zowel de publieke als private sector bevordert'. SP-senator Van Raak wees op de zelfverrijking van bestuurders in bedrijven en noemde de Wet Harrewijn een stapje in de goede richting om hier wat aan te doen.


Deel dit item: