28.163

Initiatiefvoorstel-Vendrik en Verburg Informatie over topinkomens (Wet Harrewijn)Dit initiatiefvoorstel van de leden Vendrik (GroenLinks) en mw. Verburg (CDA) wijzigt de Wet op de ondernemingsraden, waardoor het informatierecht van ondernemingsraden wordt uitgebreid. Het gaat daarbij om bekendmaking aan de ondernemingsraad van de hoogte van inkomens en overige arbeidsvoorwaarden van topkader, bestuurders en toezichthouders. De voorgestelde bekendmaking betreft niet alleen de inkomensgegevens per functiegroep, maar ook die van afzonderlijke bestuurders en toezichthouders.

De uitbreiding van het informatierecht zal leiden tot meer openheid en inzicht. De bestuurders kunnen door de ondernemingsraad verplicht worden om een gemotiveerde onderbouwing te geven voor eventueel optredende verschillen. Tenminste eenmaal per jaar dient de ondernemer aan de ondernemingsraad informatie te verschaffen over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken binnen de onderneming.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 april 2006 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door Harrewijn en Rosenmöller, beiden Tweede Kamerleden voor GroenLinks. In verband met het overlijden van Ab Harrewijn in 2002 heeft zijn partijgenoot Vendrik de verdediging van dit wetsvoorstel op zich genomen. Op 26 april 2005 heeft mw. Verburg (CDA) de verdediging overgenomen van oud-Kamerlid Rosenmöller. Het opschrift is toen gewijzigd van Wet openbaarheid topinkomens in Wet Harrewijn.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2001

titel

Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie over de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van ondernemingen aan de ondernemingsraad (Wet Harrewijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

21