30.336

Wet toezicht financiële verslaggevingDit voorstel beoogt de doorzichtigheid en de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving door effectenuitgevende instellingen te verbeteren. Het doel van deze verbetering is om na een aantal boekhoudschandalen bij ondernemingen het vertrouwen in de financiële verslaggeving te versterken.

De overheid heeft op dit terrein een normstellende verantwoordelijkheid en is gehouden erop toe te zien dat normen worden nageleefd. Dit wetsvoorstel beoogt derhalve eraan bij te dragen dat effectenuitgevende instellingen de voor hen geldende verslaggevingvoorschriften (juist) naleven. De instellingen worden verplicht om de financiële verslaggeving te deponeren bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast wordt actief publiek toezicht door de AFM op de deugdelijke toepassing van financiële verslaggevingvoorschriften door effectenuitgevende instellingen geïntroduceerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2006 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 569 van 23 november 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 571 van 23 november 2006.

Het Besluit is opgenomen in Staatsblad 570 van 23 november 2006.

De plenaire behandeling van dit voorstel vond gezamenlijk plaats met het voorstel Wet op het financieel toezicht (29.708).


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2005

titel

Regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13