30.500

Wijziging Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere zwavelgehalte van scheepsbrandstoffenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) om de voorschriften van Bijlage VI (Voorschriften ter voorkoming van luchtverontreiniging door schepen) en van de andere bijlagen van het MARPOL-verdrag, uit te kunnen voeren. Dit wetsvoorstel dient mede ter implementatie van onderdelen van richtlijn 2005/33/EGPDF-document wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Het doel van bijlage VI van het MARPOL-verdrag en van dit voorstel is om de bijdrage van zeeschepen aan milieuvervuiling te verminderen. Om uitstoot te verminderen worden regels gesteld omtrent uitlaatgassen, stoffen die de ozonlaag kunnen aantasten, vluchtige organische stoffen en verbrandingsgassen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 september 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2006

titel

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere het Protocol van 1997 tot wijziging van het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1999, 169) en richtlijn nr. 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (PbEU L 191)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

8