In deze Planologische Kernbeslissing (PKB) zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk zijn om in 2015 te voldoen aan het wettelijk vastgelegde beschermingsniveau voor de Rijn en het benedenstroomse deel van de Maas.

Met 'Ruimte voor de rivier' wil het Kabinet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en een oplossing bieden tegen bedreigende hoogwaterstanden. Dit betekent dat het accent verschuift van dijkversterking naar rivierverruiming. Op de locaties waar ruimtelijke maatregelen ten behoeve van veiligheid worden genomen zal de herinrichting zoveel mogelijk worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Ook in de toekomst zal voortdurend geïnvesteerd moeten worden in de veiligheid van het rivierengebied. In bijgaande PKB is daarop geanticipeerd door ruimtelijke reservering voor rivierverruimende maatregelen die na 2015 nodig kunnen zijn.


Stand van zaken

Deze ontwerp-PKB is op 7 juli 2006 goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De aanvulling op deze PKB (TK 30.080 nr. 21PDF-document) is op 31 oktober 2006 goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is op 14 november 2006 geschorst en op 19 december 2006 voortgezet. De Eerste Kamer heeft op die dag de PKB goedgekeurd. Tijdens de voortgezette behandeling op 19 december 2006 is de Motie-Eigeman (PvdA) c.s. inzake een mogelijke hoogwatergeul Veessen/Wapenveld en de Europese Richtlijn Hoog water ingediend (EK 30.080, E). De motie werd op dezelfde dag ingetrokken nadat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat had verklaard dat zij instemde met de inhoud van de motie en dat zij de motie zal uitvoeren.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2005

titel

Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten