Eerste Kamer werkt agenda af met demissionair kabinetOp een wetsvoorstel na, dat controversieel is verklaard, werkt de Eerste Kamer vandaag en morgen haar oorspronkelijke agenda af voordat zij vanaf 5 juli 2006 met zomerreces gaat tot 5 september 2006. Het op verzoek van PvdA, GroenLinks en SP controversieel verklaarde wetsvoorstel betreft de wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming (RSJ). De bedoeling was om de RSJ definitief in te stellen. Dit wetsvoorstel zal nu kort na het zomerreces op de agenda komen, aannemende dat dan het kabinet Balkenende III is aangetreden. Het zal dan alsnog per 1 oktober 2006 in werking treden zoals ook al de bedoeling was.

Niet controversieel

Een poging van de fracties van GroenLinks en SP om ook de Wet OM-afdoening (buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie) controversieel te laten verklaren, mislukte. De Kamer vindt de minderheid in de senaat gevormd door SP en GroenLinks niet 'substantieel' en dat is wel nodig volgens de procedure die de Eerste Kamer hanteert bij het controversieel verklaren van wetsvoorstellen bij kabinetscrises.

Wet geluidhinder

De Eerste Kamer is vervolgens begonnen met het afhandelen van een omvangrijke agenda. Een eerste aanpassing van de Wet geluidhinder kreeg instemming van de voltallige senaat, nadat staatssecretaris Van Geel van VROM had toegezegd bij de modernisering van de Wet geluidhinder in het vervolg uit te gaan van harde normen die ook worden gehandhaafd. Namens de hele Eerste Kamer had senator Ketting (VVD) erop aangedrongen de wetgeving eenduidiger en transparanter te maken en voor de burger begrijpelijker. Het is nu zo complex dat de burger er geen touw meer aan kan vastknopen, oordeelde Ketting. Hij vond ook dat provincies en gemeenten in het spoor van het rijk moeten blijven en zich aan dezelfde normen en waarden moeten binden. Staatssecretaris Van Geel zei dat hij daar ook naar streeft.


Deel dit item: