30.143

Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafprocesDit wetsvoorstel heeft tot doel de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken.

Met dit voorstel krijgt het slachtoffer een duidelijker omschreven positie dan nu het geval is. Dit is vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt van belang, maar ook voor de politie en de zittende en staande magistratuur. Zij worden nu al geconfronteerd met de vraag hoe zij het slachtoffer meer tegemoet kunnen komen dan het huidige wetboek vergt. In dit voorstel worden de rechten van het slachtoffer uitdrukkelijk geformuleerd.

Met de derde nota van wijziging (TK 31.391, nr. 9PDF-document) van het wetsvoorstel Partiële wijziging Wetboek van Strafrecht inzake rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten (31.391) heeft de regering een novelle op het onderhavige wetsvoorstel ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.143, A) is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2009 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 juni 2005

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • recht op informatie over de strafrechtelijke procedure (met inbegrip van de afloop) tegen de verdachte
  • recht op correcte bejegening
  • recht op informatie over de mogelijkheden van schadevergoeding in het kader van het strafproces
  • recht op kennisneming van processtukken en het recht op het toevoegen van stukken aan het procesdossier
  • recht op bijstand van een raadsman en recht op een tolk
  • spreekrecht op de terechtzitting
  • rechten van nabestaanden.

Documenten

44