30.514

Aanpassing eisen voor basisregistraties in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensDit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de eisen die aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) als een basisregistratie worden gesteld.

Met het voldoen aan bovengenoemde eisen wordt de efficiency en kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid bevorderd en daarmee mogelijk ook een betere dienstverlening, beter beleid en toezicht en betere handhaving gerealiseerd. Om aan de eisen van een basisregistratie te voldoen wordt de GBA aangepast op drie punten. Het gaat om nadere invulling van het verplichte gebruik van de GBA en van de als authentiek aan te wijzen algemene gegevens door alle bestuursorganen, om de nadere vormgeving van de systematiek van de verplichte terugmelding van gerede twijfel over de juistheid van de gegevens in de GBA door alle bestuursorganen en om het kunnen functioneren van de GBA binnen een stelsel van basisregistraties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 september 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 april 2006

titel

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de aanpassing aan de eisen die gelden voor basisregistraties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten