30.658

Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezichtDit wetsvoorstel regelt de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (29.708) en de daarmee samenhangende intrekking van een aantal wetsvoorstellen en noodzakelijke aanpassingen van andere wetten.

De overgang van het bestaande recht op het terrein van het financieel toezicht naar het nieuwe wettelijke kader van de Wet op het financieel toezicht dient zorgvuldig te gebeuren. Daarom wordt het volgende geregeld: het treffen van flankerende maatregelen ten einde de nadelige gevolgen van de overgang naar de Wft voor betrokkenen zoveel mogelijk te beperken, het aanpassen van andere wetten aan de Wft en het intrekken van de huidige financiële toezichtwetten en het opnemen van grondslagen voor een koninklijk besluit om de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel en de Wft te regelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 605 van 7 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 664 van 20 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

7 augustus 2006

titel

Invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet en de Wet op het financieel toezicht treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
 • 2. 
  In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat daarbij aan te geven artikelen of onderdelen daarvan op een later, bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, in werking kan treden.
 • 3. 
  In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat het bepaalde in artikel 31, vierde lid, van deze wet kan terugwerken tot en met 1 januari 2006.

Hoofdlijnen

De volgende wetten worden ingetrokken:

 • Wet financiële dienstverlening (Wfd)
 • Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz)
 • Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb)
 • Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995)
 • Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992)
 • Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wtn)
 • Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993)

Documenten