30.483

Modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingenDit wetsvoorstel is ingediend in het kader van de herijking van de VROM-regelgeving. Met dit wetsvoorstel wordt hoofdstuk 8 van de Wet Milieubeheer (Inrichtingen) deels gewijzigd.

Het doel is het vereenvoudigen en uniformeren van de systematiek waardoor meer inrichtingen onder de algemene regels vallen. Alleen wanneer zij milieurelevante activiteiten verrichten die niet door de algemene regels geregeld zijn, is de inrichting vergunningplichtig. Er wordt een limitatieve lijst van deze activiteiten opgesteld die wordt opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het samenvoegen van de huidige 8.40-amvb's tot één amvb heeft als voordeel dat de werkingssfeer van de algemene regels kan worden uitgebreid tot inrichtingen die nu vergunningplichtig zijn, doordat ze onder verschillende amvb's vallen. Inconsistenties tussen de verschillende amvb's worden eveneens weggenomen. Activiteiten zullen bepalend voor de toepassing van een amvb op een inrichting. De branchegerichte benadering die bij de huidige amvb's het uitgangspunt is, zal worden verlaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 maart 2006

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten