Dit wetsvoorstel voorziet in de instelling van een begrotingsfonds, het Waddenfonds, ter financiering van extra investeringen in het Waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee en het behoud van het unieke open landschap beoogd worden.

De beoogde doelen van het fonds zijn: verbetering van de natuur, vermindering van extreme bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en verbeteren van de kennishuishouding. Verder regelt het voorstel de looptijd en de inkomsten- en uitgavenkant van het fonds. Tenslotte voorziet dit wetsvoorstel in grondslagen voor subsidieverlening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 729 van 28 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 234 van 5 juli 2007.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2006

titel

Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten