Senaat buigt zich over Wet ruimtelijke ordeningIn de vergadering van dinsdag 17 oktober 2006 debatteert de Eerste Kamer met de regering over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in Nederland. Ook over het wetsvoorstel melding voorvallen in de burgerluchtvaart wordt de regering aan de tand gevoeld.

Wro

De regering wil de verouderde wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965 vervangen door een geheel nieuwe wet om procedures bij ruimtelijke plannen te vereenvoudigen en beter toezicht op ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Heldere afbakening

In de schriftelijke voorbereiding van het debat liet de CDA-fractie weten zich te kunnen vinden in de doelstelling van deze wet om te komen tot een heldere afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen rijk, provincies en gemeenten. De VVD-fractie onderschrijft het streven ruimtelijke procedures te verkorten en de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen te verzakelijken.

Verduidelijking begrippen

De fracties van het CDA, de PvdA, de VVD en de SP vroegen verduidelijking van de begrippen 'rijksbelang' en 'provinciaal belang' en hoe deze in de praktijk zullen c.q. moeten worden gehanteerd. De leden van de fractie van het CDA veronderstellen dat die begrippen leiden tot rechterlijke uitspraken met het risico van verschillende uitkomsten. Dat roept bij die leden de vraag op of hiermee dan nog recht wordt gedaan aan één van de belangrijkste doelstellingen van deze wet, namelijk het versnellen van procedures en het terugdringen van de juridificering. De leden van de PvdA-fractie veronderstellen dat meer duidelijkheid over deze begrippen de snelheid van besluitvorming bevordert.

Kernvraag

De kernvraag die ter beoordeling voorligt, is of het wetsvoorstel met de termen 'provinciaal belang' en 'nationaal belang' een toereikende of voldoende duidelijke norm voor de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheden geeft.

EU-richtlijn burgerluchtvaart

Bij het wetsvoorstel melding voorvallen in de burgerluchtvaart gaat het om een uitwerking van een richtlijn van de Europese Unie. Het gaat om voorvallen die kleiner zijn dan ongevallen en ernstige incidenten maar die indicaties kunnen zijn van het bestaan van (potentiële) veiligheidsrisico's in en om de luchtvaart. In de schriftelijke voorbereiding van het debat heeft onder andere de VVD-fractie kritische opmerkingen gemaakt, onder meer over de juridische houdbaarheid van de voorgestelde maatregelen. De Europese Commissie heeft gedreigd met een procedure bij het Hof van Justitie als Nederland niet snel de richtlijn omzet in wetgeving.


Deel dit item: