29.977

Melding voorvallen in de burgerluchtvaartDit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2003/42/EGPDF-document inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart. Richtlijn 2003/42/EG richt zich met het oog op verbetering van de veiligheid in de burgerluchtvaart op analyse en trendbewaking van onderbrekingen, defecten, fouten of onregelmatigheden en op de adequate verspreiding van de verkregen informatie over de instanties die belast zijn met het ontwikkelen of nemen van de veiligheidsmaatregelen in de burgerluchtvaart.

Met dit voorstel wordt de veiligheid in de burgerluchtvaart verbeterd door het invoeren van een meldplicht van voorvallen die kleiner zijn dan ongevallen en ernstige incidenten maar die indicaties kunnen zijn van het bestaan van (potentiële) veiligheidsrisico's in het luchtvaartproces. De opslag en analyse van deze voorvallen wordt daarom in handen gelegd van de minister van Verkeer en Waterstaat. Het vrijwillig melden van dergelijke voorvallen wordt gestimuleerd door in een grondslag hiervoor te voorzien bij ministeriële regeling. Ook het beschermingsregiem van de melder wordt hierbij geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 17 oktober 2006.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2005

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van richtlijn nr. 2003/42/EG inzake melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

27