30.577

Wijzigingsplan «Paarse krokodil»Dit wetsvoorstel wijzigt enkele belastingwetten om administratieve lasten te verminderen en daardoor irritatiepunten van werkgevers met betrekking tot het loondomein te verminderen. Enkele voorgestelde maatregelen zijn: vereenvoudiging regeling geschenken in natura, vereenvoudiging fiscale maaltijdenregeling in combinatie met afschaffing zeedagenaftrek, vereenvoudiging regelingen telefoon en internet, verruiming vaste reiskostenvergoeding, afschaffing normbijtelling fietsregeling en verruiming regeling bedrijfsfitness.

Daarnaast bevat dit voorstel andere fiscale maatregelen, zowel binnen als buiten het loondomein, ter vermindering van administratieve lasten en daaraan verbonden irritaties bij burgers en bedrijven. Het gaat hierbij om aanvullende maatregelen op het gebied van het loondomein, de inkomstenbelasting, de omzetbelasting, de autobelasting en de inkomensafhankelijke regelingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 december 2006 zonder stemming aangenomen. De plenaire behandeling vond plaats gezamenlijk met het Belastingplan 2007 (30.804).

De wet is opgenomen in Staatsblad 681 van 22 december 2006.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën besprak op 17 april 2007 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 4 april 2007 (EK 30.804, E) inzake openstaande toezeggingen. Deze brief heeft een statusoverzicht toezeggingen aan de Eerste Kamer als bijlage en is het antwoord op de brief van de commissie voor Financiën van 12 februari 2007 aan de minister van Financiën inzake openstaande toezeggingen.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 2006

titel

Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel II, onderdelen F en G, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, artikel II, onderdelen A, B, C, D en E, artikel III, artikel IV, artikel V, onderdelen B, C en D, artikel VI en artikel VII in werking met ingang van 1 januari 2007.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel V, onderdeel A, in werking met ingang van 1 januari 2008.

Documenten

15